Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2015

Múa võ trên biển Sâm Sơn
                                                                   Khi ta 65 kg